مدیر عامل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی آذین تجارت آرمان

جناب آقای میثم ناهیدی