هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت بین المللی آذین تجارت آرمان

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای محمد زمانی

نایب رئیس هیئت مدیره: سرکار خانم ناهید شادمانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره: جناب آقای میثم ناهیدی