مدیران عامل سابق

مدیران عامل سابق شرکت بین المللی آذین تجارت آرمان

جناب آقای حمزه سلطانی نژادیان

جناب آقای سید جلال طیبا طیبا

جناب آقای علی محمد وحید کریمی

جناب آقای محمد سرورنیا

جناب آقای محمد علی احمدی ندوشن