هیئت مدیره سابق

رئیس هیئت مدیره سابق: آقای حمیدرضا بتو

نایب رئیس هیئت مدیره سابق: آقای محمد کلانتری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل سابق: آقای محمد علی احمدی ندوشن